مشخصات
مریم
برادران
اصفهان
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
معماری
بین الملل پیام نور
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت