مشخصات
دانیال
فتوحی قهفرخی
فرخشهر
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
معماری -طراحی شهری
غیر انتفاعی نجف اباد -بین المللی امام رضا (ع ) مشهد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت