مشخصات
امین
جعفرزادگان
قزوین
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
آزاد قزوین
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
مبتدی
Illustration
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت