مشخصات
امیرحسین
دارابی
تهران
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
مهندسی مواد
صنعتی شریف
فعالیت های حرفه‌ای
www.Neginlandgroup.ir
مهارت‌ها
مبتدی
پیشرفته
متوسط
مبتدی
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت