مشخصات
رضا
ابراهیم زاده
اسفراین
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
شهیدرجایی.
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت