مشخصات
فرشاد
آزاد
اردبیل
سوابق تحصیلی
دانشجوی کاردانی
معماری
آزاد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
پیشرفته
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت