مشخصات
فریدون
حاجی قارنائی
پیرانشهر
سوابق تحصیلی
کارشناسی
مهندسی معماری
پیام نور
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
پیشرفته
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت