مشخصات
هادی
نورحسینی
فلورانس
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
Architectural Engineering & Civil-Eng
University of Florence
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
https://www.linkedin.com/in/hadinoorhosseini/
جزئیات اکانت