مشخصات
کامران
رستگار
شیراز
سوابق تحصیلی
کارشناسی
مهندسی معماری
آزاد شیراز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت