مشخصات
نیما
ستارزاده امینی
تبریز
سوابق تحصیلی
دانشجوی دکتری
مهندسی معماری
آزاد اسلامی
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت