مشخصات
احسان
خسروی
بروجرد
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
بوعلی سیناهمدان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت