مشخصات
ستاره
اشرف پور
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
برنامه ريزي شهري
تهران مركز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
پیشرفته
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت