مشخصات
سوده
احدی
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت