مشخصات
زهرا
مینوئی
ایرانشهر
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
مهندسی معماری
ازاد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
لومیون
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت