مشخصات
شيما سادات
حسيني
مشهد
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسي معماري
آزاد
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت