مشخصات
عارف
جابری
اهواز
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی معماری
جهاد دانشگاهی اهواز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
متوسط
مبتدی
متوسط
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت