مشخصات
آرمین
رضوانی
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
تهران مرکز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت