مشخصات
پريسا
عبداله زاده بدلبو
اروميه
سوابق تحصیلی
کارشناسی
مهندسي معماري
آفاق
فعالیت های حرفه‌ای

مدير خدمات مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

مهارت‌ها
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت