مشخصات
احسان
نقشه بافی
مشهد
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
موسسه آموزش عالی اسرار
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
مبتدی
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
ehsan nghshehbafi
جزئیات اکانت