مشخصات
اسماعیل
عابدی
پارساباد
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
کامپیوتر
آزاد تبریز
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
پیشرفته
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت