مشخصات
فرضعلی
سالاری سردری
لامرد
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
برنامه ریزی شهری
زابل
فعالیت های حرفه‌ای
چهار کتاب؛ 20 مقاله علمی و پژوهشی؛ 60 مقاله همایش بین المللی و داخلی به صورت سخنرانی، پوستر و چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات همایش و پایگاه های اطلاعات علمی و عضویت در کمیته علمی و داوری کنفرانس های علمی. افتخارات و جوايز:  کسب رتبه دوم و تندیس ویژه نهمین جشنواره دانشجویان مخترع، مبتکر و نو آور بسیجی استان سیستان و بلوچستان، اسفند 1389.  دانشجوی پژوهشگر برتر- برگزیده (مقاله برتر) دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه زابل، همایش علمی و پژوهشی جهش، فروردین 1389.  دانشجوي نخبه بسيجي كارشناسي ارشد- استان سيستان و بلوچستان، سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري، نشست جهادگران علم و فنآوری، آذر 1388. ¬¬ کتاب:  اصول و مبانی فضاهای عمومی شهر (در دست چاپ- پذیرش علمی داوری، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران-1389).  درآمدی بر فرهنگ بهره¬گیری آب در محیط جغرافیایی جنوب فارس، انتشارات آیین محمود، قم (1395).  شورا و حقوق شهروندی، انتشارات آیین محمود، قم (1395).  دهیاری¬ها در آینه حقوق و قضا،1394، انتشارات کارآفرین.  تحلیلی بر گفتمان جمهوری اسلامی ایران با گفتمان صهیونیسم، 1396، انتشارات آیین محمود، قم (1395). پایان نامه:  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری؛ ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه، 1389. سوابق پژوهشی:  ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه، فصلنامه پژوهش¬های جغرافیایی انسانی، دانشگاه تهران، دوره‎ي 45، شماره‎ي 2، تابستان 1392. www.sid.ir، www.magiran.com، http://journals.ut.ac.ir/page/artiframe.html?articleId=1453302، انتشار در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).  امکان¬سنجی و اولویت¬بندی گردشگری شهرستان کنگان با استفاده از تکنیک SWOTو مدلANP با تأکید بر گردشگری صنعتی پارس جنوبی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه¬ای، دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 1391، شماره 18،https://jm.um.ac.ir ، انتشار در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).  بررسی و ارزیابی اولویت¬های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل ANP، فصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره هجدهم، سال هشتم، پاییز 1390، مرکز پژوهشی هنر و معماری شهرسازی نظر، تهران.www.magiran.com، www.bagh-sj.com و www.sid.ir، انتشار در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).  تحلیل و اولویت بندی امنیت محیطی فضاهای شهر زابل، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، پاییز 1392، دوره 4، شماره 13، دانشگاه سبزوار.  بررسی هویت شهری در بهسازی و نوسازی بافت¬های تاریخی (مطالعه موردی: شهر گور- فیروزآباد)، مجله علمي و پژوهشي فضاي جغرافيايي، دانشگاه آزاد اسلامي اهر، شماره 30، تابستان 1389، www.magiran.com و www.sid.ir، انتشار در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).  تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مقاله 3، دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 35-52.  تحلیلی بر ساختار فضایی و توسعه افقی شهرهای منطقه سیستان، مجله پژوهش و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سـال سوم، شماره هشتم، بهار 1391، www. journals.miau.ac.ir، www.sid.ir.  ارزیابی توسعه پایدار شهری در شهر زابل با تأکید بر رویکرد(CDS)، فصلنامه کاوش¬های جغرافیایی مناطق بیابانی، دوره 1، شماره 1، بهار 1392.  اولویت¬بندی تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر زابل (مدل فرآیند تحلیل شبکه)، تابستان 1393، فصلنامه آمایش محیط، سال هفتم، شماره 25، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.  اولویت¬سنجی تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، زمستان 1392، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره 4، شماره پیاپی111، دانشگاه اصفهان.  Comparative analysis of traditional and new approach to urban management in Iran, Progress in Management Sciences, 2013, vol1,1, Pakistan, p 24-35, http://pscipub.com/Journals/Default.aspx.  ارزیابی و برنامه¬ریزی گردشگری صنعتی در منطقه پارس جنوبی، فصلنامه علمی و پژوهشی میراث و گردشگری، مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران، سال اول، شماره سوم، پاییز 1389، www.istta.ir .  بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)»، مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، پذیرش جهت چاپ فروردین 1393.  مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران، دو فصلنامه پژوهش¬های بوم شناسی شهری، پاییز 1392، دورره 4، شماره 8. دانشگاه پیام نورhttp://journals.pnu.ac.ir/article_1128_0.html.  بررسی و بازخود محیط طبیعی در توسعه فیزیکی- کالبدی شهر گله دار، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران پاییز 1394، دوره 3، شماره 3.  بررسی و ساماندهی¬ بخش مرکزی شهر زابل، پاییز1391، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس، سال چهارم – شماره 13، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.  ظرفیّت‌سنجی گردشگری ساحلی پایدار، مطالعة موردی: شهرستان کنگان، فصل نامه کاوش¬های جغرافیایی مناطق بیابانی، دانشگاه یزد، دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 123-146.  بررسی مؤلفه های کیفیّت زندگی در فضاهای ‏شهری (مطالعه موردی: شهر لامرد)‏، دو فصلنامه تخصصی منظر و طراحی شهری- پژوهش¬های منظر شهر، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393.  تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بافت مرکزی شهر خرم آباد، دو فصلنامه تخصصی منظر و طراحی شهری- پژوهش-های منظر شهر، دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394.  تحلیل نقش هیدروژئومورفولوژی در شکل گیری، توسعه و ساختار فضایی شهر گله دار، فصلنامه مطالعات خلیج فارس، بنیاد ایرانشناسی، زمستان 1393، سال اول - شماره 4.  تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری هاي جنوب استان فارس)، فصلنامه مدیریت شهری نوین/ شهرداری شیراز/ معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی/ گروه مطالعات و پژوهش/ شماره 19 سال پنجم/ زمستان 1396 صفحات 31-55.  تحلیل و ارزیابی نقش فعالیتهای انسانی در تغییرات ژئومورفولوژی ساحلی منطقه عسلویه ( براساس تکنیکهای RS و GIS)، فصلنامه مطالعات خلیج فارس، بنیاد ایرانشناسی، تابستان 1395، دوره دوم - شماره 6.  ارزيابي تطبيقي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار منطقه اي: مطالعه موردي؛ سکونت گاههاي شهري و روستايي منطقه پارس جنوبي (عسلويه)، فصلنامه مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس : اسفند 1393، دوره ، شماره 2 ، از صفحه 131 تا صفحه 155 .  چالش هاي هم گرايي منطقه اي در خليج فارس، 1395، فصلنامه مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس، سال سوم، شماره 9، مهر و آذر، مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران، ص 95.  بررسی و تبیین حکمرانی شایسته در رویکرد حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، 1397، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 5، مرکز آموزش و سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، http://rahbordsyasi.saminatech.ir.  هجمه تروریسم، تاوان هویت تحول خواه نظام جمهوری اسلامی ایران، 1397، فصلنامه راهبرد سیاسی، شماره 6، مرکز آموزش و سیاست گذارب مجمع تشخیص مصلحت نظام، http://rahbordsyasi.saminatech.ir.  آینده منطقه¬ای: جهانی سازی و تحولات منطقه¬ای در خاورمیانه، چهارمين كنگره بین المللی جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان، 25-28 فروردین 1389. (چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات و ارائه به صورت پوستر)، مقاله چاپ شده در پرتال جامع علوم انسانی کشور، www.ensani.ir و .www.civilica.com  بررسی مشکلات زیست محیطی مناطق دریایی در کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: دریای خزر)، چهارمين كنگره بین المللی جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان، 25-28 فروردین، (چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات)، مقاله چاپ شده در پرتال جامع علوم انسانی کشور، www.ensani.ir و .www.civilica.com  بررسی هويت بخشي شهر فيروزآباد در بهسازي و نوسازي بافت تاريخي شهر گور با استفاده از تكنيك SWOT. مجله علمي و پژوهشي آمايش، سال دوم- شماره 6، دانشگاه آزاد اسلامي ملاير- پاييز 1388، www.sid.ir.  تحلیل اصول و رویکردهای پدافند غیر عامل در برنامه ریزی استفاده از اراضی شهری، فصلنامه پدافند غیر عامل (فنی- مهندسی)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل، سال نهم، شماره 2 (پیاپی 34). تابستان 1397.، http://journals.ihu.ac.ir/article_200747.html.  مطالعه و بررسی عوامل موثر بر ساماندهی فضاهای تاریخی‌‌ شهر ساحلی سیراف، فصلنامه مطالعات خلیج فارس، بهار 1397 - شماره 12 صفحه - از 56 تا 69، بنیاد ایران شاناسی.  دموگرافی مسلمانان در اروپا و مناسبت آن با اسلام هراسی، مجله پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی، شماره 15، بهار 1398، صص 162-177.  تحلیل جایگاه بقعه متبرکه زیدبن علی در شهر خرم آباد با تأکید بر فضای همگانی و خاطره آمیز جمعی مذهبی، 23 اردیبهشت(1395). دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، ط شرکت کیان طرح دانش، پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی، تبریز  سنجش نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاههای شهری و روستایی منطقه عسلویه)، فصلنامه علمی- پژوهشی هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-تهران، دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 77-88 .  مدرنیسم و مدرنیته و جایگاه آن در ساختار و توسعه شهرهای ایران، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، 15 تیر ماه 1395، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، .  بررسی و تحلیل الگوی رشد شهری منطقه سیستان با تأکید بر شهرهای زابل و ادیمی، مجله ساخت شهر، پذیرش 9/91  امکان سنجی توان¬های اکوتوریسم در جهت افزایش درآمد شهری با استفاده از تکنیک SWOT در شهر استهبان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، دانشگاه صنعتی شریف تهران، درج در CD مقالات، 17 و 18 خرداد 1389.  تحلیل شاخص¬های اجتماعی- فرهنگی و پایداری آن در مناطق نفت و گاز خیز (مطالعه موردی: منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (1395). یازدهمین همایش ملی خلیج فارس، 25 اردیبهشت، جزیره کیش، ارائه به صورت پوستر، چاپ در مجموعه چکیده مقالات.  آسیب¬شناسی مهاجرت و تأثیر آن بر امنیت در کلان¬شهر شیراز (نمونه موردی: شهرک مهدی¬آباد)، همایش علمی استان فارس نظم و امنیت-فارس¬شناسی انتظامی، فرماندهی انتظامی استان فارس-دفتر تحقیقات کاربردی، 11 و 12 بهمن ماه 1390، چاپ چکیده در کتابچه چکیده مقالات و کل مقاله در مجموعه مقالات برگزیده همایش (ارائه به صورت سخنرانی).  بررسی میزان، نوع و اثرات زباله¬های شهری بر منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهر زابل)، اولين همايش ملي اصلاح الگوي مصرف، دانشگاه زابل، اسفند 1388، (ارائه به صورت سخنرانی)، .www.civilica.com  بررسي تأثير اقليم در پايداري محيط فيزيكي كالبدي شهر زابل، همايش جغرافيا و توسعه پايدار شهرها، خراسان شمالي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان، 6 ارديبهشت 1388، (ارائه به صورت سخنراني).  نقش اقلیم در ساخت بهینه شهر (مطالعه موردی: شهر زابل)، سومین همایش ملي مقاوم سازی و مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، اردیبهشت 1389، (ارائه به صورت پوستر)، .www.civilica.com  تحلیل و بررسی روشهای هیدروگراف واحد SCS در میزان برآورد هیدروگراف سیل رودخانه هورو منطقه گله دار، سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری، 1394، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، http://www.civilica.com/Paper-IFMC03-IFMC03_010.html.  تحلیل تغییرات ژئومورفولوژی ساحلی منطقه عسلویه با تأکید بر ژئومورفولوژی آنتروپیک، سومین همایش ملی چشم¬انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 3-4 اسفندماه 1390، عسلویه، (چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات و ارائه به صورت سخنرانی)،http://conference.pogc.ir.  امکان سنجی توسعه انواع گردشگری در شهرستان کنگان با استفاده از تکنیک SWOT، دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 26 -28 بهمن ماه 1389، عسلویه، (چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات)، http://conference.pseez.ir.  بررسی نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه پایدار شهري (مطالعه موردي شهراستهبان)، همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی استهبان، 11 و 12 اسفند ماه 1389، (ارائه به صورت پوستر)، www.estahbancce.ir.  ارزیابی توسعه پایدار در بندر عسلویه با استفاده از تکنیک تحلیلی SWOT، دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 26 -28 بهمن ماه 1389، عسلویه، (چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات)، http://conference.pseez.ir.  تجزیه و تحلیل محدودیت¬ها و پتانسیل¬های توسعه پایدار در شهر ساحلی عسلویه با استفاده از تکنیک SWOT، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 5 و 6 خرداد 1389 (ارائه به صورت سخنرانی).  الزامات و ضرورت توجه به مقوله آمایش اجتماعی فرهنگی و پایدار ی آن -در مناطق نفت و گاز خیز جنوب ایران، همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، تهران، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران، 1395، http://www.civilica.com/Paper-PETROCSR01-PETROCSR01_042.html .  بررسی پیامدهای فضایی- اجتماعی ناشی از توسعه فیزیکی- کالبدی شهر عسلویه، چاپ مقاله در چکیده مقالات چهارمین دو سالانه بین المللی خلیج فارس، تاریخ، فرهنگ و تمدن، دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تاریخ، وزارت کشور- مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، سازمان بنادر و دریانوردی، مهر ماه 1395، نهران.  تحلیل امنیت شهر اسلامی با تأکید بر مدیریت محله محوری مساجد (مطالعه موردی: شهر گله¬دار، همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، جهاد دانشگاهی قم، چاپ چکیده در کتاب چکیده مقالات همایش، اردیبهشت 1392.  تحلیل توسعه فضایی- کالبدی شهرهای استخراجی- صنعتی حاشیه خلیج فارس) مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه(، اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، 1394.  بررسی و ساماندهی¬ بخش مرکزی شهر زابل، اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، قطب برنامه ریزی و توسعه پایدار شهری، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت هوایی تهران، اسفندماه92.  بررسی نقش توسعه¬ی پایدار گردشگری در ایجاد امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان¬های مُهر و لامرد)، همایش علمی استان فارس نظم و امنیت-فارس¬شناسی انتظامی، فرماندهی انتظامی استان فارس-دفتر تحقیقات کاربردی، 11 و 12 بهمن ماه 1390، چاپ چکیده در مجموعه مقالات همایش.  برسی و ارزیابی عوامل مربوط به منابع و درآمدهای پایدار شهرداری ها (مطالعه موردی: شهرداری اوشان فشم میگون شمیرانات)، 1394، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-ICAUC01-ICAUC01_243.html  رویکرد تحلیلی بر توسعه گردشگری صنعتی در منطقه پارس جنوبی در توسعه پایدار منطقه¬ای، سومین همایش ملی چشم¬انداز توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، 3-4 اسفندماه 1390، عسلویه، (چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات و ارائه به صورت سخنرانی)،http://conference.pogc.ir.  بررسی نقش فضاهای ورزشی و تفریحی در شکل¬گیری شهر سالم (مطالعه موردی: شهر یاسوج)، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه تربیت سبزوار، 5 و 6 خرداد 1389، چاپ در مجموعه چکیده مقالات.  رویکردی بر راهبردهای درآمدزایی و تأمین مالی پایدار در مدیریت محلی شهری (مطالعه موردی: شهر¬های شهرستان مُهر و لامرد)، چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت روز شهرساز، سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان، آبان ماه 1391.  بررسی ناپایداری های اقلیمی بر منابع آبی (مطالعه موردی، شهرستان داراب)، همایش ملی مدیریت بحران آب، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، اسفند ماه 1388، (ارائه به صورت پوستر).  تحلیل امنیت جغرافیایی سرزمینی کشور ایران بر اساس کارکرد نیروی انتظامی، همایش ملی آموزش و امنیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، 7 اسفندماه 1390، ارائه به صورت سخنرانی و درج در لوح فشرده مقالات همایش.  تحلیل نقش آموزش مهارت¬های زندگی و امنیت روانی- اجتماعی، همایش ملی آموزش و امنیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، 7 اسفندماه 1390، ارائه به صورت پوستر و درج در لوح فشرده مقالات همایش.  اثرات گردشگری بر توسعه همه‌جانبه روستايي (مطالعه موردی بخش رستاق از شهرستان داراب)، دومين همایش ملی علوم جغرافيايي دانشگاه پیام نور سراسر كشور، دانشگاه پیام نور ارومیه، 15-16 مهر ماه 1388، (ارائه به صورت پوستر).  رویکرد تحلیلی بر توسعه گردشگری در مناطق جنوبی ایران (مطالعه موردی حوزه مشترک استان فارس، بوشهر و هرمزگان، چاپ در مجموعه چکیده مقالات همایش مدیریت شهری و گردشگری طرقبه، 15-16 اردیبهشت1390- شهرداری طرقبه.  ارزیابی ساختار سلسله مراتب شهری استان قم با تأکید بر جایگاه شهر قم، همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی، مؤسسه پرانتز، 18-20 خرداد 1392، (ارائه به صورت سخنراني)، www.islamicurban.ir  ارزیابی جاذبه¬های گردشگری شهرستان مُهر با استفاده روش تحلیلی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها، چاپ در مجموعه چکیده مقالات همایش مدیریت شهری و گردشگری طرقبه، 15-16 اردیبهشت1390- شهرداری طرقبه.  رویکرد تحلیلی بر توسعه پایدار شهر لامرد با استفاده از تکنیکSWOT ، همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی استهبان، 11 و 12 اسفند ماه 1389، (ارائه به صورت سخنراني)، www.estahbancce.ir.  ارزیابی شاخص¬های اجتماعی توسعه پایدار در منطقه عسلویه، همایش ملی ارزیابی تأثیر اجتماعی- سیاست¬ها، برنامه¬ها و طرح¬ها، مرکز همایش بین المللی ابوریحان، دانشگاه شهید بهشتی- تهران، 28 و 29 مهرماه 1389، چاپ در مجموعه چکیده مقالات.
 عضو مرکز مطالعت پدافند غیر عامل، سازمان پدافند غیر عامل کشور، 1396.  عضو انجمن جامعه شناسی ایران، 1396.  عضو انجمن معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، 1396.  عضو کمیته علمی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی، شبکه پژوهشگران معماری و شهرسازی، 1398. http://mana.sccsr.ac.ir  کارمند و کارشناس معماری و شهرسازی شهرداری لامرد (از اردیبهشت 93- )، کارشناس طرح و برنامه شهرداری لامرد، کارشناس زیبا سازی و مبلمان شهری شهرداری لامرد- مسول جایگاه CNGشهرداری لامرد، دبیر کمیته سرمایه گذاری شهرداری لامرد.  دبیر کمیته اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش اسیر 1395- 1397. (شورای راهبردی توسعه و اشتغال شهرستان مُهر).  عضو پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، 1393.  دهیار روستای چاه¬کبکان، 1392- 1396.  مسؤل کارگزاری بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بخش اسیر (کد کارگزاری66198)، 1393-1396.  عضو کمیته و کارگروه برنامه ریزی و مطالعات شهری شرکت مهندسین مشاور آپا (آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، http://www.apa-ir.com  عضو کمیته علمی و داور سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1395). شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران.  عضو کمیته علمی و داور چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1396)، تیر ماه، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران.  عضو کمیته علمی و داور مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، 1396، آذر ماه، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل.  عضو کمیته علمی و داور مقالات کنگره ملی، مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، 24 آبان ماه 1396، بنیاد امید ایرانیان.  عضو کمیته علمی و داور هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدارو عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، آذر 96.  عضو کمیته علمی و داور پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشکده معماری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در 96. http://www.caup. ir  عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، انجمن صنفی شرکت ها و موسسات مشاوره مدیریت ایران، 1398، تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  عضو کمیته علمی و داور اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روان شناسی و مطالعات اجتماعی، 25 آبان 1396، دانشگاه شیراز، واحد پردیس بین الملل.  عضو کمیته علمی و داور اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها)، بهمن ماه 96، بوشهر، موسسه فرهنگی و هنری بام پژوهش پرواز جنوب.  عضو کمیته علمی و داور اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا، آبان 1396، دانشگاه جامع علمی – کاربردی خراسان جنوبی، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بشرویه/ وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور.  عضو کمیته علمی و داور اولین همایش بین المللی مطالعات بين رشته اي در مدیریت و مهندسی (1397). موسسه پژوهشي مديريت مدبر، دانشگاه تهران، 25/02/97.  عضو کمیته علمی و داور هفتمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری (1397). موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو.  عضو کمیته علمی و داور چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران (1397). موسسه پژوهشي مديريت مدبر، دانشگاه تهران، 25/02/97.  عضو کمیته علمی و داور همایش بین المللی تدبیر معماری، شهرسازی ، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار (1397). شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان، حمایت دانشگاه ها و مراکز علمی اداری استان خراسان، مشهد، دی ماه.  عضو کمیته علمی و داور کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری (1397). خراسان رضوی، کاشمر، شهرداری کاشمر، ، اسفند ماه.  عضو کمیته علمی و داور اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، شهریور 1396، شیراز، مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری.  عضو کمیته علمی و داور دومین کنفرانس سالانه مدیریت بر مبنای هوشمندی/ پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تیر ماه 1396، دانشگاه تهران.  عضو کمیته علمی و داور سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، تیر ماه 96، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.  عضو کمیته علمی و داور نخستین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی- اجتماعی، موسسه علمی فرهنگی دانش پژوه، 28 بهمن 96.  عضو کمیته علمی و داور همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری، موسسه علمی- فرهنگی دانش پژوه، 28 دی ماه 1396.  عضو کمیته علمی و داور همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری (1397).، موسسه علمی- فرهنگی دانش پژوه، 15 مهر ماه ماه 1397.  گواهینامه آشنایی با اندیشه¬ و سیره امام خمینی (ره)، اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، (1397).  گواهینامه پرسش ها و پاسخ های اعتقادی، اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، (1397).  دوره کاربری سیستم جامع مالی اداری شهریار سبز، شرکت سبز داده افراز، تهران، 1397.  گواهینامه مهارت های هفتگانه کامپیوتر (ICDL)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس (آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری)، 1397.  گواهینامه دوره آموزش نرم افزار مقدماتی و پیشرفته اتوکد (AUTO CAD) ، موسسه آموزش عالی فن آموز، مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1397.  گواهینامه آموزشی طراحی فنی- عمرانی سیستم های مدیریت پسماند، مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1397.  گواهینامه دوره آموزش آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)؛ مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1397.  گواهینامه دوره آموزش آشنایی با محدوده های شهری؛ مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1397.  گواهینامه آموزشی مبلمان شهری؛ مرکز آموزش علمی-کاردبری شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1397.  گواهینامه تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانی؛ مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1397.  گواهینامه دوره آموزش منابع مالی و اشتغال روستایی/مدیریت مواد زائد روستایی/مقدمه ای بر قوانین ده و دهیاری/آشنایی با برنامه ها، طرح ها و پروژه های عمرانی/ برنامه توسعه روستایی ایران؛ مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های شیراز، معاونت عمرانی استانداری فارس، 1392.  گواهینامه دوره آموزش آشنایی با GPS و Googel Earth و کاربردهای آن، ویژه دوره های شغلی، شورای فنی استان فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، 19/4/98.  گواهینامه دوره آموزشی فرآیندهای انتخاب های مشاوران و پیمانکاران پروژه¬ها، ویژه دوره های شغلی، شورای فنی استان فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری، 21/6/97.  گواهینامه آشنایی با اندیشه¬های امام خمینی (ره)، مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه زابل (1388).  گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی روزنامه نگاری، وزارت علوم تحقیقات و فنآوری-خانه نشریات دانشجویی، سال 1387.  گواهینامه دوره آموزشی- پژوهشی پایگاههای علمی (1388)، معاونت پژوهشی و فنآوری و کتابخانه مرکزی دانشگاه زابل.  گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی دانشیار Professional Knowledge Network (1389)، مؤسسه علمی – پژوهشی و تحقیقاتی نسیم ایمان.  گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی آلودگی هوا، محیط زیست استان سیستان و بلوچستان- پژوهشکده تالاب هامون دانشگاه زابل، (آذر 1388). مهارت¬ها و تخصص:  تحول و بازآفرینی بافت كالبدي شهر  برنامه¬ریزی روند توسعه شهری و اثر گذار در راهبرد مدیریت توسعه شهری  تحلیل سلسله مراتبي دسترسي (شبکه ارتباطی) سوراه و پياده در شهر  شناخت و تحلیل علمی مزيت¬ها و قابليت¬هاي طبيعي و مصنوعي شهر  شناخت و بررسي گونه شناسي و ريخت شناسي (مورفولوژي بافت)  شناخت و بررسي وضعيت ابنيه ارزشمند، نمادين و نشانه‌هاي شهري  شناخت و بررسي وضعيت سيما و منظر شهری بر مبنای فضاهای عمومی شهر  شناخت و بررسي وضعيت توپوگرافي و حوزه هاي احتمالي تسلط ارتفاعي  شناخت و بررسي موقعيت¬هاي دستيابي به مناظر گستره شهر سابقه اجرایی و عضویت¬ها:  عضو مرکز مطالعت پدافند غیر عامل، سازمان پدافند غیر عامل کشور، 1396.  عضو انجمن جامعه شناسی ایران، 1396.  عضو انجمن معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، 1396.  عضو کمیته علمی مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی، شبکه پژوهشگران معماری و شهرسازی، 1398. http://mana.sccsr.ac.ir  کارمند و کارشناس معماری و شهرسازی شهرداری لامرد (از اردیبهشت 93- )، کارشناس طرح و برنامه شهرداری لامرد، کارشناس زیبا سازی و مبلمان شهری شهرداری لامرد- مسول جایگاه CNGشهرداری لامرد، دبیر کمیته سرمایه گذاری شهرداری لامرد.  دبیر کمیته اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش اسیر 1395- 1397. (شورای راهبردی توسعه و اشتغال شهرستان مُهر).  عضو پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی لامرد، 1393.  دهیار روستای چاه¬کبکان، 1392- 1396.  مسؤل کارگزاری بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بخش اسیر (کد کارگزاری66198)، 1393-1396.  عضو کمیته و کارگروه برنامه ریزی و مطالعات شهری شرکت مهندسین مشاور آپا (آرمان پژوهان آباد ایرانیان)، http://www.apa-ir.com  عضو کمیته علمی و داور سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1395). شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران.  عضو کمیته علمی و داور چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1396)، تیر ماه، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران.  عضو کمیته علمی و داور مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، 1396، آذر ماه، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل.  عضو کمیته علمی و داور مقالات کنگره ملی، مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین، 24 آبان ماه 1396، بنیاد امید ایرانیان.  عضو کمیته علمی و داور هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدارو عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، آذر 96.  عضو کمیته علمی و داور پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشکده معماری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در 96. http://www.caup. ir  عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، انجمن صنفی شرکت ها و موسسات مشاوره مدیریت ایران، 1398، تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  عضو کمیته علمی و داور اولین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روان شناسی و مطالعات اجتماعی، 25 آبان 1396، دانشگاه شیراز، واحد پردیس بین الملل.  عضو کمیته علمی و داور اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها)، بهمن ماه 96، بوشهر، موسسه فرهنگی و هنری بام پژوهش پرواز جنوب.
مهارت‌ها
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت