مشخصات
مازیار
نیک بر
تهران
سوابق تحصیلی
دانشجوی دکتری
معماری
tu.berlin
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت