مشخصات
فریار
فخار
اصفهان
سوابق تحصیلی
کارشناسی
معماری
آزاد بروجن
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
پیشرفته
مبتدی
پیشرفته
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت