مشخصات
میثاق
ثقفی
اهواز
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
آزاد اسلامی واحد آبادان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
مبتدی
متوسط
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت