مشخصات
محسن
مرادپور
اردبیل
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
رازی اردبیل
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت