مشخصات
نفس
احمدي
تبريز
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
پیام نور بین المللی قشم
فعالیت های حرفه‌ای
پروژه های میراث فرهنگی. پروژه بنیاد مسکن پروژه های طرح هادی روستایی ثبت آثار تاریخی
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت