مشخصات
ناصر
انصاری
پیرانشهر
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری
آزاد مراغه
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت