مشخصات
سیدالیاس
موسوی
مشهد
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماری
خیام
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت