مشخصات
امید
زنده وی
برازجان
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری
مرکزتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی بوشهر
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
مبتدی
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت