مشخصات
پرستو
نیکووفا
کرج
سوابق تحصیلی
کارشناسی
معماری
آزاد تهران مرکزی
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت