مشخصات
پوریا
خالدی
کرمانشاه
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی معماری
دانشگاه کردستان
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت