مشخصات
گروه معماری رئالیسم
.
تهران
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
معماری
انقلاب
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت