مشخصات
محمد
صفری
بندرعباس
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
آزادبندرعباس
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار Safari0223