مشخصات
محمد
صفری
بندرعباس
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
آزادبندرعباس
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
مبتدی
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت
گالری آثار Safari0223