مشخصات
سحر
شفیعی مقدم
مشهد
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری
خیام
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
مبتدی
پیشرفته
متوسط
مبتدی
مبتدی
مبتدی
متوسط
متوسط
مبتدی
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت