مشخصات
سارا
سالاري
كرمان
سوابق تحصیلی
دانشجوی کارشناسی
معماري
باهنر
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت