مشخصات
رضی
طباطبایی
مشهد
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
عمران - عمران
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
متوسط
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت