مشخصات
سحر
یارندپور
مشهد
سوابق تحصیلی
کارشناسی‌ ارشد
مهندسی معماری
آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
فعالیت های حرفه‌ای
مهارت‌ها
متوسط
متوسط
متوسط
پیشرفته
متوسط
مبتدی
متوسط
مبتدی
پیشرفته
شبکه های اجتماعی
جزئیات اکانت